Områden

IT, Telekom & Teknologi

Vi på Vangard Law har en mycket bred och djupgående erfarenhet av juridiska och affärsmässiga frågor med koppling till ICT (Information and Communications Technology) och teknologi i allmänhet.

Klientföretagen är bl.a. innovations- och teknikutvecklingsbolag, IT-konsultbolag och andra bolag verksamma inom det ständigt växande ICT-området samt även inom medicinteknik, hälsa och sjukvård och förnyelsebar energi.

Vi arbetar även med frågor om skydd av företagshemligheter, innovationer och skapad eller insamlad information samt även med tvister inom nämnda områden såsom beivrande av intrång i upphovsrätt och i företagshemligheter samt brott mot sekretess- och konkurrensklausuler.

Vanliga uppdrag:

 • IoT, AI, Machine learning, SaaS-tjänster, Fog computing & Edge computing
 • Konsultavtal
 • Beivrande av intrång i upphovsrätt och företagshemligheter
 • Kommersialisering av forskningsresultat och rättigheter
 • Internettjänster och e-handel
 • Programvaru- och teknikutvecklingsavtal
 • Licens- och leveransavtal för teknologi såsom hårdvara, programvara och tjänster
 • Upphovsrättsfrågor
 • Supportavtal
 • Avtal och allmänna avtalsvillkor för försäljning och inköp av tjänster och produkter
 • OEM, distributionsavtal, återförsäljaravtal och agentavtal
 • Produkttillverkningsavtal
 • Data- och integritetsskydd, informationssäkerhet
 • Upphandlingsfrågor
 • Tvister inom ovan angivna områden

Tvistlösning

Tvistlösning utgör en betydande del av vår verksamhet. Där det är möjligt medverkar vi i ett tidigt stadie till att lösa en uppkommen tvist på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. En långvarig tvist är sällan till gagn för någon, särskilt inte om det alltjämt finns ett kommersiellt intresse av fortsatt samarbete mellan parterna. På grundval av vår erfarenhet och våra specialistkompetenser kan vi göra en riskvärdering av en process i ett tidigt stadie och ge råd huruvida saken bör drivas vidare eller inte.

Vi arbetar med kommersiella tvister i bl.a. allmän domstol, skiljeförfarande och hyres- och arrendenämnden.

Vi arbetar också med försäkringstvister och anlitas av såväl försäkringsbolag som försäkringstagare för att utreda försäkringsrelaterade frågor och biträda som juridiskt ombud i förhandlingar och domstolsprocesser, angående försäkringsskyddets omfattning, sakskador, ansvarsskador och entreprenadskador samt regresskrav.

Fastighets- och Entreprenadrätt

Vangard Law har bred erfarenhet av juridiska frågor med koppling till fastighetsområdet och arbetar med fastighetsöverlåtelser, hyres- och arrendefrågor, bostadsrättsjuridik, entreprenadjuridik och bygg- och markfrågor. Vi företräder såväl hyresvärdar och markägare som lokalhyresgäster och nyttjanderättshavare samt olika företag aktiva inom bygg- och entreprenadsektorn. Vi arbetar även med tvister inom nämnda områden.

Vangard Law har under ett antal år dessutom gett löpande juridisk rådgivning till företag som är verksamma inom utvecklandet av förnybar energi i Sverige och relaterade tjänster, vilket till stor del är relaterat till fastigheter och dess nyttjande.

Bolagsrätt och transaktioner

Samtliga Vangard Laws jurister är verksamma inom olika delar av bolagsrätten och ger löpande rådgivning, bl.a. i styrelse- och stämmofrågor. Sammantaget har vi har en gedigen erfarenhet och bred kompetens inom bolagsrätten och alla dess förgreningar. Eftersom vi huvudsakligen arbetar med ägarledda bolag biträder vi våra klientföretag även i samband med omstruktureringar samt köp och försäljning av bolag eller dess inkråm. Vi driver även bolagsrättsliga tvister.

Arbetsrätt

Den viktigaste tillgången i ett start-up och entreprenörsbolag är Teamet. Därför är arbetsrätt och därtill relaterade frågor såsom incitamentsprogram en viktig och prioriterad del av Vangard Laws verksamhet. Förutom att biträda grundare och företagsledning med dessa frågor, bistår vår arbetsrättsgrupp både arbetsgivare och arbetstagare med både komplicerade och vardagliga arbetsrättsliga frågor. Med vår långa erfarenhet och specialistkompetens inom arbetsrätten kan vi hjälpa till med att hantera alla typer av arbetsrättsliga frågor på ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt. Vi bistår bl.a. med att upprätta anställningsavtal, hantera uppsägningsfrågor, omreglering av anställningsvillkor, frågor rörande sekretess, konkurrens och företagshemligheter, fackliga frågor och förhandlingar, frågor rörande övergång av verksamhet och icke minst incitamentsprogram.

Vi har även lång erfarenhet av att hantera processer, i såväl allmän domstol som arbetsdomstolen och i skiljeförfaranden.

Vi bistår med ansökan och rådgivning avseende arbetstillstånd – med särskilt fokus på kvalificerad arbetskraft – och därtill hörande frågor såsom visum, uppehållstillstånd och registrering hos Migrationsverket och andra myndigheter.

Immaterialrätt, Sport & Underhållning

Immaterialrätt täcker många av de områden som är viktiga för de flesta företag idag, allt från programvara till musik.

Vi biträder bl.a. företag, föreningar och personer verksamma inom dataspelsutveckling, idrott och sport, musik- och filmindustrin. Förutom sedvanlig bolags- och avtalsrätt samt tvistlösning förhandlar och upprättar vi bl.a. licens-, samarbets-, manager- och sponsoravtal, produktions- och artistavtal.