ALLLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR (2019:1)

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Vangard AB, 556911–0264, och filialer eller representationskontor i någon jurisdiktion (individuellt och gemensamt ”Vangard”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller sina klienter, med förbehåll för eventuella ändringar enligt Punkt 16 nedan eller om annat skriftligen avtalats.

Utöver dessa allmänna villkor och bindande lagstiftning gäller även Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed och/eller andra aktuella samfunds motsvarande regler (innefattande Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE) vad avser gränsöverskridande uppdrag inom EES) (varje sådant tillämpligt regelverk ”Tillämpliga Förhållningsregler”) för våra tjänster.

Genom att lämna oss nya eller fortsatta instruktioner för vårt uppdrag anses ni ha accepterat dessa villkor.

 1. VÅRA TJÄNSTER

  1.1 Vår rådgivning är anpassad efter förhållandena i det enskilda fallet, de fakta som presenteras de instruktioner som lämnats till oss. Ni kan därför inte förlita er på rådgivningen i förhållande till något annat ärende eller använda den något annat ändamål än för vilket den lämnades.

  1.2 Vi tillhandahåller inte rådgivning i skatterättsliga frågor, finansiella frågor eller affärsmässigheten i investeringar eller transaktioner. Vi erbjuder inte heller rådgivning i frågor rörande redovisning. Vi lämnar inte affärsmässiga rekommendationer avseende huruvida en viss investering eller transaktion bör genomföras eller inte och i den mån vi uttrycker uppfattningar, matematiska uträkningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar vi inte ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. Vår rådgivning utgör aldrig en garanti för ett visst utfall.

  1.3 Vår rådgivning tillhandahålls i förhållande till svensk rätt vid tidpunkten för rådgivningen. Vi ansvarar inte för att uppdatera tillhandahållen rådgivning eller att lämna rådgivning avseende effekterna av eller möjligheten att verkställa handlingar och dokument som kan vara föremål för eller regleras av lagstiftningen i någon annan jurisdiktion. Vi kan dock komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget andra jurisdiktioner baserat på vår allmänna erfarenhet av dessa. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte legal rådgivning som ni kan förlita er på. Sådan rådgivning måste istället inhämtas av lokala jurister och vi är självfallet villiga att bistå er med att få tillgång till erforderlig juridisk rådgivning från kvalificerade jurister i den aktuella jurisdiktionen.

 2. UPPDRAGET

  2.1 Avtalet om uppdraget, såväl skriftligt som muntligt, är ett avtal mellan er och Vangard, inte med någon fysisk person som har anknytning till oss. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda uppfattning eller avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Samtliga på Vangard kan komma att arbeta med uppdraget i olika omfattning. Alla Vangards delägare och övriga personer som arbetar för eller anlitas av Vangard omfattas av dessa villkor och har inget individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag.

  2.2 Alla aspekter och frågeställningar inom en transaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett enda uppdrag, om inte annat avtalats skriftligen, även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, adresserar flera rättsområden, faktureras i separata fakturor eller om vi företräder flera juridiska och/eller fysiska personer.

  2.3 Vi kommer att utgå från de instruktioner vi erhåller från var och en av era företrädare i ärendet och utgå från att varje sådan företrädare är behörig att framföra instruktioner till oss för er räkning, under förutsättning att vi inte erhåller andra anvisningar från er.

 3. VÅRA ARVODEN OCH UTLÄGG

  3.1 Vår ambition är att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden. Våra arvoden baseras på de principer som följer av Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed och fastställs normalt utifrån flera faktorer, såsom uppdragets komplexitet, den sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget kräver, de värden som uppdraget rör, de eventuella risker som vi påtar oss, tidspress, uppnått resultat och den tid som våra jurister lagt ned på ärendet. Våra timarvoden ses över regelbundet och beräknas utifrån de taxor som gäller vid tidpunkten för arbetets utförande.

  3.2 Beroende på uppdragets natur kan vi på begäran inför uppdraget tillhandahålla er en uppskattning om vad vårt arvode kan komma att uppgå till, komma överens om en budget eller andra arvodesstrukturer. Varje sådan uppskattning, budget eller alternativ arvodesstruktur är baserad på den information som vi haft tillgång till vid tidpunkten den lämnas och kan därför komma att ändras. Vi kommer att revidera lämnad uppskattning, budget eller alternativ arvodesstruktur så snart vi har anledning att anta att den inte längre är aktuell.

  3.3 Utöver våra arvoden är det sannolikt att kostnader och utlägg aktualiseras. Sådana kostnader och utlägg kan utgöras av registreringsavgifter, avgifter för registersökningar, kostnader för andra rådgivare och sakkunniga, resekostnader, kostnader för inhyrd personal samt budkostnader. Dessa kostnader och utlägg förväntas ni ersätta oss, om inte annat avtalats skriftligen.

  3.4 Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter. Mervärdesskatt debiteras klienter med hemvist inom EU om inte ett momsnummer tillhandahålls efter begäran.

 4. SAMARBETE MED EXTERNA RÅDGIVARE M.M.

  4.1 Som medlemmar i International Society of Primerus Law Firms har vi ett omfattande nätverk av andra advokater utomlands. Därutöver har vi som medlemmar i Business Network International ett brett nätverk av andra rådgivare i Sverige och utomlands och bistår er gärna med att finna och instruera andra rådgivare i särskilda frågor, eller experter för att lämna yttranden i vissa såväl juridiska som icke-juridiska spörsmål. Dessa rådgivare/ experter ska anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för eventuella råd som de ger. Detta gäller oavsett om rådgivaren har lämnat råd direkt till er eller via oss.

  4.2 Om ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller sakkunnig ska vårt totala ansvar i förhållande till er reduceras med det belopp som vi hade kunnat utfå av rådgivaren eller den sakkunnige om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats på sådant sätt (och oavsett om rådgivaren eller den sakkunnige skulle haft förmåga att betala beloppet till oss eller ej).

  4.3 När vi instruerar andra rådgivare/experter kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.

  4.4 Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare/experter debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och redovisas för er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för direktbetalning.

 5. FAKTURERING OCH KLIENTMEDEL

  5.1 Om inte annat avtalats fakturerar vi normalt enskilda uppdrag när uppdraget är slutfört. Vissa större ärenden kan komma att delfaktureras. Löpande arbete faktureras kvartalsvis, om inte annat avtalats skriftligen.

  5.2 Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura (”a conto”) för vårt arvode. I sådana fall kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.

  5.3 I vissa fall kommer vi att begära betalning i förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Förskottsbetalade medel deponeras på ett klientmedelskonto avskilda från våra egna medel och hanteras i enlighet med god advokatsed. Eventuell förskottsbetalning kommer att användas för att reglera framtida fakturor. Vårt totala arvode för uppdraget samt de kostnader och utlägg vi gör kan komma att uppgå till ett högre eller lägre belopp än förskottsbeloppet.

  5.4 Varje faktura anger dess förfallodag.Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp med den räntesats som följer av lag från fakturans förfallodag till dess att full betalning mottagits.

  5.5 Faktura för nedlagt arbete kommer att adresseras till er i egenskap av klient. Om inte annat särskilt efterfrågas och avtalas kommer varje faktura att specificera de uppdrag vi hanterat för er räkning och innehålla en kortfattad redogörelse för utfört arbete samt en summering av eventuella kostnader och utlägg som uppkommit.

  5.6 Om ni ber oss adressera en faktura till någon annan kommer vi att göra det bara om det är uppenbart att det inte strider mot lag, att nödvändig identitetskontroll m.m. skett (se punkt 7.1) och ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och sådan fakturamottagare uppkommer inte.

  5.7 Vid frågor rörande fakturor ombedes ni att kontakta oss så snart som möjligt.

  5.8 Om vi innehar några medel för er räkning (på grund av vårt arvode eller av annan anledning) kommer dessa att placeras på ett separat klientmedelskonto. Medel som innehas av oss för er räkning kan komma att användas för att betala utestående fakturor som vi har tillsänt er.

  5.9 Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala – helt eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.

 6. RÄTTSSKYDD

  6.1 I vissa ärenden kan våra ombudskostnader, i vart fall till viss del, täckas av rättsskyddsförsäkring. Det åligger er att underrätta oss om ni har en rättsskyddsförsäkring och om ni önskar aktivera skyddet via den. Ni måste då informera oss om försäkringsbolag och försäkringsnummer som ska användas. Om ni har rättsskydd hos flera försäkringsbolag och vill att flera ska tas i anspråk för en och samma sak, ska detta särskilt preciseras av er tillsammans med uppgift om samtliga försäkringsbolag och försäkrings-nummer som ska tas i anspråk.

  6.2 På er begäran medverkar vi till att er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk genom att dels ansöka om rättsskydd, dels slutredovisa ärendet till försäkringsbolaget när uppdraget avslutats. Vangard tar inte ansvar för att sökt rättsskydd beviljas.

  6.3 Det ska noteras att försäkringsvillkoren reglerar den ersättning som erhålls. Villkoren kan komma att endast ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts, eller – om rättsskydd sökts och beviljats av flera försäkringsbolag – på grund av att villkoren reglerar vissa maxbelopp att fördelas mellan försäkringsbolagen. Oavsett försäkrings-villkorens lydelse måste ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor. Eventuell självrisk och differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Vangard har fakturerat för nedlagt arbete belastas er. 

 1. KLIENTIDENTIFIERING OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

  7.1 Innan ett uppdrag påbörjas är vi enligt lag skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om medel och andra tillgångars ursprung. Vi kan därför komma att efterfråga identitetshandlingar för er och de personer som agerar för er räkning och, om ni är en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över er (så kallade verkliga huvudmän), liksom dokumentation utvisande medel och andra tillgångars ursprung. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor, såsom databaser. All information och dokumentation som vi inhämtat kommer vi att behålla och behandla i enlighet med vad som framgår av vår integritetspolicy och dessa allmänna villkor.

  7.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till berörda myndigheter och Finanspolisen. Vi är förhindrade enligt lag att underrätta er om att sådana misstankar föreligger eller om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fall misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdrag utan att ange skäl härtill.

  7.3 Vi accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som åligger oss enligt Punkt 6.1 och 6.2 (såsom vi uppfattar dessa).

  7.4 Vangard är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörande av uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag såsom anges i denna punkt 6. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

  7.5 Vi behöver i regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål som anges i 6.4 och ni ansvarar för att säkerställa att dessa personer accepterar sådan behandling. För mer information om vilka personuppgifter vi behandlar vänligen se vår integritetspolicy. Om ni önskar korrigera vissa personuppgifter eller om ni har andra frågor om vår personuppgiftshantering ber vi er att kontakta Mats E. Jonsson (kontaktuppgifter finns på vår hemsida, www.vangardlaw.se).

 2. INTRESSEKONFLIKT

Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa senare omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

 1. KOMMUNIKATION

  9.1 Utöver personliga möten kommunicerar vi med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via telefon, Internet och e-post.

  9.2 Även om Internet och e-post är effektiva kommunikationskanaler innebär de risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inte något ansvar för sådana risker. Om ni föredrar att inte kommunicera via Internet eller e-post i något uppdrag, vänligen underrätta den aktuella ärendeansvarige.

  9.3 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  10.1 All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererat för er räkning tillhör oss, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

  10.2 När ett visst uppdrag har blivit allmänt känt kan vi komma att informera om vårt uppdrag för er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår hemsida eller konto på sociala medier. Sådan information kommer endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om vi har anledning att anta att ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära ert medgivande innan vi lämnar vår information.

 3. SEKRETESS OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION

  11.1 Som advokatbyrå omfattas vi av ett utökat sekretesskydd enligt lag. All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er eller er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Vi skyddar den information som ni lämnar till oss på lämpligt sätt. I vissa fall är vi emellertid enligt era instruktioner, tillämplig lag, god advokatsed eller behörig domstols dom eller beslut skyldiga att lämna ut sådan information.

  11.2 I de fall vi avtalat att utföra ett uppdrag för flera klienter äger vi rätt att lämna ut material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom en skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och sådan information.

  11.3 Om vi inom ramen för ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller sakkunniga enligt ovan Punkt 4 kan vi komma att lämna ut det material och den information som vi anser kan vara relevant för att de ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar vi utfört enligt Punkt 7.1.

  11.4 Om vi inte debiterar mervärdesskatt på de tjänster vi tillhandahåller er kan vi enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om ert momsnummer och värdet på de levererade tjänsterna.

 4. HANDLINGAR OCH ARKIVERING

  12.1 Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrågemensamt system för att underlätta tillgång till nödvändig information.

  12.2 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat, i fysisk och/eller elektronisk form, som ansamlats och genererats i uppdraget under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under en kortare tid än den som följer av lag eller enligt reglerna för det aktuella advokatsamfundet.

  12.3 Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla väsentliga handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i ett uppdrag, kan vi inte tillmötesgå någon begäran att återlämna (utan att behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringstiden löpt ut. Om ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla fysiska kopior av dokumenten eller spara dessa på något elektroniskt lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

  12.4 Om vi inte särskilt avtalar annat kommer vi att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Om vi på er begäran skickar värdehandlingar sker det på er risk. Vi kommer att behålla kopior av dessa dokument för vårt eget arkiv.

 5. UPPDRAGETS UPPHÖRANDE

  13.1 Ni kan när som helst avsluta vårt uppdrag genom att skriftligen begära att vi inte längre ska företräda er. Ni måste då alltjämt erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader och utlägg som uppkommit före uppdragets upphörande.

  13.2 Lag och God Advokatsed kan ange omständigheter under vilka vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget måste ni alltjämt erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader och utlägg vi vidkänts och gjort till och med frånträdandet. Under alla omständigheter upphör ett uppdrag när vi har fullgjort uppdraget enligt era instruktioner.

 6. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  14.1 Vårt ansvar för förlust eller skada som ni vållats till följd av försummelse eller annan bristande avtalsuppfyllelse från vår sida är, såvida uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger, begränsat till tio miljoner kronor. Ansvarsbegräsningen gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

  14.2 Vårt ansvar är därutöver begränsat till den skada ni lider och ska reduceras med belopp som kan erhållas enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte detta är oförenligt med ert avtal med försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot sådan försäkringsgivare eller tredje part begränsas på grund av detta. Vi accepterar inte något ansvar för indirekta skador eller följdskador som drabbar er (innefattande utebliven vinst eller synergier). Vi accepterar inte heller något ansvar för förluster som fastställts genom applicering av någon resultatmultipel eller annan metod som tillämpas för att värdera en rörelse, en tillgång eller en juridisk person.

  14.3 Vi accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket det var avsett. Om inte annat följer av Punkt 14.6 ansvarar vi inte för skada som drabbar tredje man genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd.

  14.4 Vi accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som åsamkas genom att ni påförs skatt eller riskerar att påföras skatt som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit.

  14.5 Vi tar inte något ansvar för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll, som vi skäligen inte kunde ha förutsett vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

  14.6 Om vi på er begäran skriftligen medger att en utomstående part får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökas eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan endast hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående part i samma utsträckning som vi kan hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en utomstående part till följd av sådant ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående parten uppkommer ej. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående part.

  14.7 Om det inte är särskilt avtalat eller följer av uppdragets art kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

 7. ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges Advokatsamfunds obligatoriska ansvars-försäkring.

 1. KLAGOMÅL OCH KRAV

  16.1 Det är viktigt för oss att ni är nöjda med våra tjänster och att vi möter era förväntningar. Om ni av någon anledning är missnöjda med våra tjänster eller önskar framföra klagomål ber vi er att så snart som möjligt meddela den som ansvarar för respektive uppdrag. På er begäran kommer vår VD tillsammans den ärendeansvarige att utreda ert klagomål och försöka besvara de frågor ni kan ha.

  16.2 Krav ska framställas skriftligen till vår VD inom 60 dagar från när ni borde ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Vi accepterar inte något ansvar för krav som framställs efter utgången av denna 60-dagars period eller senare än 365 dagar efter (i) datum för vår sista faktura i det uppdrag till vilket kravet hänför sig eller (ii) det tidigare datum per vilket ni bort inse att vårt arbete i anledning av det uppdrag till vilket kravet hänför sig hade avslutats.

  16.3 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, förhandla och förlika kravet för er räkning, förutsatt att vi håller er skadelösa med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och eventuellt uppdragsbrev. Vi accepterar inte något ansvar för sådana krav om ni bemöter, förhandlar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd med avseende på kravet utan vårt samtycke.

  16.4 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er i anledning av ett krav ska ni, som ett villkor för utbetalningen, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller våra försäkringsgivare genom subrogation eller överlåtelse.

 2. ÄNDRINGAR, FÖRETRÄDE OCH SPRÅKVERSIONER

  17.1 Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida, www.vangardlaw.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på vår hemsida.Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till er på begäran.

  17.2 Om särskilda villkor för ett specifikt uppdrag har avtalats och redovisats i uppdragsbrev ska särskilda villkor i ett sådant brev äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är motstridiga.

  17.3 Dessa allmänna villkor har upprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelska versionen. Engelska språktermer som används i dessa villkor ska tolkas endast med utgångspunkt i svensk juridisk tradition och lagstiftning och inte med utgångspunkt i något annat lands juridiska tradition eller lagstiftning.

 3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

  18.1 Dessa allmänna villkor, eventuella uppdragsbrev från oss till er samt samtliga frågeställningar med anledning av dessa, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

  18.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, eventuellt uppdragsbrev från oss till er, vårt uppdrag eller våra tjänster ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Svenska språket ska användas för förfarandet.

  18.3 Skiljeförfarande enligt Punkt 18.2 samt all information som framkommer eller utväxlas under förfarandet, liksom varje beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet, ska behandlas konfidentiellt och får inte röjas för tredje man utan motpartens uttryckliga medgivande. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller en försäkringsgivare eller om parten är skyldig att röja informationen enligt tvingande lag, förordning eller börsregler.

  18.4 Oavsett vad som sägs i Punkt 18.2 har Vangard rätt att inleda förfarande angående betalning av förfallna fordringar inför varje allmän domstol som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

  18.5 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

  18.6 Om tvist uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, eventuellt uppdragsbrev från oss till er, vårt uppdrag eller våra tjänster kan vi inte längre företräda er. Ni uppmanas därför att, vid behov, anlita nytt juridiskt ombud om tvist enligt ovan skulle uppstå.